Her bireyin en temel haklarından birisi olan ekonomik özgürlük çalışma, ücret kazanma ve mülk edinme gibi olguları kapsar. Ekonomik özgürlük olgusu bireyler için olduğu gibi, ülkeler içinde var